Skip links

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden gedownload van https://chatcoach.nl/- ChatCoach Legal – Algemene Voorwaarden (hierna: de ā€œAlgemene Voorwaardenā€).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten met ChatCoach, evenals zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde vertegenwoordiger(s), opvolger(s) in titel en erfgenamen.
b) Opdrachtnemer: ChatCoach, gevestigd in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82605319.

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden wordt vermeld “schriftelijk” omvat dit e-mail, fax of andere elektronische berichten die analoog of digitaal zijn verzonden en die de Klant of de Opdrachtnemer hebben bereikt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot diensten aangeboden door de Opdrachtnemer, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtnemer en de Cliƫnt, behoudens voor zover wetten of voorschriften de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk door de partijen dienen te worden bevestigd.

2.2 Indien en voor zover Ć©Ć©n of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd van kracht.

2.3 Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen, zijn alleen van toepassing op de in die overeenkomst genoemde gevallen, tenzij de afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd in een latere overeenkomst.

2.4 De Cliƫnt wordt geacht deze Algemene Voorwaarden ook te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van de Opdrachtnemer, latere opdrachten van de Cliƫnt aan de Opdrachtnemer en latere overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Cliƫnt.

2.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan de Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.6 De toepasselijkheid van de door de Cliƫnt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ā€“ en dan alleen voor zover ā€“ de Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders schriftelijk heeft vermeld.

3.2 De in genoemde aanbiedingen en/of offertes vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in principe op 1 januari en/of 1 juli) herzien op basis van loon- en prijsontwikkelingen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een daartoe bevoegde functionaris van de Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor, gezien hun aard en/of omvang, geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging.

3.4 Een wijziging in budgetten, het tijdelijk of definitief stoppen van de campagne wordt slechts geaccepteerd indien de cliƫnt daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

3.5. De Opdrachtnemer hanteert een minimum bestedingsbedrag van ā‚¬ 100 per maand. Indien echter minder klikken worden behaald, zal de opdrachtnemer zich inspannen om de campagne zo te optimaliseren dat het totale budget zo optimaal mogelijk wordt benut.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Diensten

4.1 De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden zorgvuldig en adequaat uit te voeren en de belangen van de Cliƫnt naar beste weten te behartigen en te streven naar een resultaat dat voor de Cliƫnt bruikbaar is. De Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat de werkzaamheden steeds het door de Cliƫnt gewenste resultaat opleveren.

4.2 De Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.3 De Cliƫnt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliƫnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Cliƫnt in rekening te brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Cliƫnt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 5:

5.1 De Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar geleverde diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of de offerte, waaronder begrepen het ontwerp, de functionaliteit, de implementatie, de methode, de omvang, de analyse en/of de rapportage die plaatsvindt in overleg met of op verzoek van de Cliƫnt.

5.2 De Opdrachtnemer heeft het recht de Cliƫnt extra toeslagen, tests, besprekingen en/of prestaties die op verzoek van de Cliƫnt plaatsvinden, in rekening te brengen.

Artikel 6: Oplevering van de Opdracht

6.1 Indien binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit slechts een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.

6.2 De Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat de Cliƫnt de Opdrachtnemer per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is nagekomen.

6.3 Indien de Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal de Opdrachtnemer de Cliƫnt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Rapportage

7.1 Rapportage door de Opdrachtnemer aan de Cliƫnt vindt plaats conform het projectvoorstel, de offerte of de overeenkomst.

7.2 Indien geen rapportagemethode is gespecificeerd, zal de rapportage plaatsvinden in het Engels of Nederlands en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Indien geen rapportagemedium is overeengekomen, zal de Opdrachtnemer het te gebruiken medium bepalen.

Artikel 8: Wijzigingen

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering daarvan vereist is dat de te verrichten werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, zullen de partijen de overeenkomst dienovereenkomstig tijdig en in onderling overleg aanpassen.

8.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8.1, heeft de Opdrachtnemer het recht, in het belang van de dienstverlening en om te trachten het resultaat voor de Cliƫnt te optimaliseren, de titels en beschrijvingen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van de Cliƫnt te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de tijd van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beĆÆnvloed. De Opdrachtnemer zal de CliĆ«nt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst financiƫle en/of kwalitatieve consequenties hebben, is de Opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan de Cliƫnt door te berekenen. De Opdrachtnemer zal de Cliƫnt hiervan vooraf op de hoogte stellen.

8.5 Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, zal de Opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst ertoe leidt dat deze vergoeding wordt overschreden.

8.6 In afwijking van lid 3 kan de Opdrachtnemer geen aanvullende kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

8.7 Indien de te voeren campagne ertoe leidt dat het maandelijkse mediabudget met 10% of minder wordt overschreden, zal de Opdrachtnemer dit overschot in rekening brengen of eventueel het verschil in de volgende twee maanden verrekenen.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Cliƫnt

9.1 De Cliƫnt dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor een goede uitrusting en goede overige voorzieningen die toegang bieden tot een netwerk waarop hij de door de Opdrachtnemer geleverde diensten kan ontvangen.

9.2 De Cliƫnt is verantwoordelijk voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

9.3 De Cliƫnt is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

9.4 In passende gevallen staat de Cliƫnt in voor de juistheid van de door hem geaccepteerde bewijzen en/of concepten of voor bewijzen en/of concepten waarvoor hij niet tijdig correcties of correcties aan de Opdrachtnemer heeft gezonden.

9.5 Teksten, afbeeldingen of andere gegevens die door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Cliƫnt zijn samengesteld, worden geacht door de Cliƫnt te zijn geaccepteerd, tenzij gewenste wijzigingen schriftelijk zijn gemeld binnen veertien (14) dagen na publicatie.

9.6 De Cliƫnt garandeert zijn volmacht indien het een opdracht ten behoeve van derden betreft.

9.7 De Cliƫnt garandeert te allen tijde dat het door hem aan de Opdrachtnemer geleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten.

9.8 De Cliƫnt is te allen tijde verplicht alle medewerking, gegevens en informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk of waardevol zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door de Opdrachtnemer.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

10.1 De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling van aard is en van wie dan ook. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van de Cliƫnt als referentie te gebruiken en als zodanig openbaar te maken.

10.3 De aan de Opdrachtnemer verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand.
Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentie

11.1 De Cliƫnt verleent de Opdrachtnemer het exclusieve recht om de opgedragen opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst en met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst te vervullen.

11.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en ƩƩn (1) jaar na beƫindiging daarvan is het de Cliƫnt niet toegestaan om direct of indirect een werknemer van de Opdrachtnemer in dienst te nemen of een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.3 Voor elke inbreuk op het in artikel 11.2 opgenomen beding verbeurt de CliĆ«nt een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000 per overtreding of EUR 1.000 per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding omvat expliciet alle kosten om de rechten van de Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte te handhaven ā€“ waarbij in het eerste geval deze kosten niet zullen worden beperkt tot de vastgestelde proceskostenveroordeling ā€“ alsmede alle kosten om de inbreuk vast te stellen of te laten vaststellen en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

12.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Opdrachtnemer geleverde diensten berusten bij de Opdrachtnemer. De Cliƫnt erkent deze rechten en zal zich onthouden van enige inbreuk daarop.

12.2 Alle door de Opdrachtnemer verstrekte documenten, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, sjablonen, verkoopgidsen, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s, enz., zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de CliĆ«nt. De CliĆ«nt is niet gerechtigd de van de Opdrachtnemer verkregen informatie in welke vorm dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waaronder begrepen het verkopen, bewerken, beschikbaar stellen, distribueren en opnemen in netwerken, al dan niet na bewerking, tenzij dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door de Opdrachtnemer en/of voortvloeit uit de aard of strekking van de overeenkomst met de Opdrachtnemer.

12.3 Alle door de Opdrachtnemer verstrekte documenten ter uitvoering van de opdracht, zoals documenten, rapporten en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van de Opdrachtnemer. Na beĆ«indiging of beĆ«indiging van de overeenkomst kan de Opdrachtnemer de CliĆ«nt verzoeken documenten, rapporten, geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van zijn website te verwijderen of deze terug te geven.

12.4 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie van de Cliƫnt aan derden wordt verstrekt.

12.5 De Cliƫnt vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem verstrekte publicatie van teksten, afbeeldingen of andere gegevens. In dit verband zal tussen de partijen gelden dat digitale afbeeldingen van netwerken van derden niet tot de Cliƫnt behoren, tenzij de Cliƫnt het tegendeel bewijst.

Artikel 13: Contractduur en Annulering

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van Ć©Ć©n jaar, tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is vermeld. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden beschouwd als overeenkomsten van Ć©Ć©n jaar, die telkens met Ć©Ć©n jaar worden verlengd.

13.2 De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden naar het einde van de overeenkomst, waarbij de campagne eindigt op de laatste dag van de kalendermaand.

13.3. Indien geen tijdige opzegging wordt ontvangen, wordt de overeenkomst verlengd voor een periode van Ć©Ć©n jaar, tenzij in de oorspronkelijke overeenkomst een andere periode is overeengekomen.

13.4 Budgetverlagingen worden doorgevoerd op de 1e dag van de nieuwe kalendermaand.

13.5 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

13.6 De Opdrachtnemer heeft eveneens het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, waarbij zij het recht behoudt op de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding indien:
a) de Cliƫnt in staat van faillissement is verklaard, de Cliƫnt surseance van betaling is verleend, alsmede bij ontbinding en liquidatie van de Cliƫnt, of indien conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Cliƫnt;
b) de Cliƫnt in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium / Vergoedingen

14.1 Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de verrichte diensten.

14.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

14.3 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de daadwerkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer die van toepassing zijn in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.4 Voor alle opdrachten worden de kosten maandelijks of per kwartaal in rekening gebracht.

14.5 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op factoren die van toepassing zijn op het moment van opgave of het aangaan van de overeenkomst of offerte, waaronder lonen, sociale lasten en belastingheffingen, heffingen, verzekeringspremies, enz. Indien, na opgave of aangaan van de overeenkomst en voor de voltooiing van de diensten of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren optreden, heeft de Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan de Cliƫnt in rekening te brengen.

14.4. De Opdrachtnemer is de Cliƫnt een overeengekomen honorarium verschuldigd.

14.5. Naast het honorarium heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor de campagne of anderszins voor de Cliƫnt, waaronder kosten voor door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

14.6. Naast de hiervoor beschreven vergoedingen is de cliƫnt een variabele vergoeding verschuldigd indien dit in de overeenkomst is vastgelegd, welke vergoeding wordt berekend op de in de overeenkomst opgenomen wijze.

14.7. De overeenkomst van een variabele beloning doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 14.1.

14.8. De variabele beloning is per maand verschuldigd, waarbij de cliƫnt verplicht is om binnen ƩƩn week na afloop van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft toegang te verlenen tot de administratieve bescheiden die de berekening van de variabele vergoedingen onderbouwen.

14.9. Indien de cliƫnt niet meewerkt aan het verstrekken van de noodzakelijke administratieve gegevens op basis waarvan de variabele beloning kan worden bepaald binnen de hiervoor genoemde termijn, is de cliƫnt zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtnemer is gerechtigd de hoogte van de variabele beloning naar redelijkheid en billijkheid naar eigen goeddunken vast te stellen, welke vaststelling bindend is voor de cliƫnt.

14.10. Indien de Opdrachtnemer door toedoen van de opdrachtgever, waaronder pogingen tot voortijdige beĆ«indiging, direct of indirect wordt gehinderd in het behalen van enig resultaat waarvoor de Opdrachtnemer recht zou kunnen hebben op een variabele vergoeding, is de Opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen die gelijk is aan de gemiddelde variabele vergoeding over de periode voorafgaand aan de hinder door de opdrachtgever. In die zin dat het minimum bedrag van de variabele vergoeding dan ten minste gelijk is aan het bedrag dat als basisvergoeding is overeengekomen en, indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, ten minste ā‚¬ 500,00 per maand bedraagt.

Artikel 15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2 Na het verstrijken van deze strikte betalingstermijn van tien (10) dagen na factuurdatum is de Cliƫnt zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim; Vanaf het moment van verzuim tot het moment van volledige betaling is de Cliƫnt over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente van toepassing is.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan de Opdrachtnemer een voorschot bedingen. Het voorschot wordt vermeld in de offerte en/of de overeenkomst. De Cliƫnt is verplicht het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Indien de Cliƫnt in staat van faillissement is verklaard, de Cliƫnt surseance van betaling is verleend, alsmede bij ontbinding en liquidatie van de Cliƫnt, of indien conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Cliƫnt, zijn alle door de Cliƫnt aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen volledig en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is.

15.5 Door de Cliƫnt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats tot voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de Cliƫnt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

15.6 De Cliƫnt is niet gerechtigd zich op verrekening te beroepen op welke grond dan ook. Indien de Cliƫnt meent aanspraken te kunnen maken uit hoofde van de overeenkomst met de Opdrachtnemer, ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 16: Incassokosten

16.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, inclusief kosten voor juridische bijstand in verband met de incasso van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de Cliƫnt.

16.2 In verband met het bepaalde in artikel 16.1 komen de Opdrachtnemer en de Cliƫnt overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse of Zwitserse Orde van Advocaten.

Artikel 17: Klachten

17.1 Elke klacht over de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van een opdracht dient door de Cliƫnt binnen veertien (14) dagen na verschijnen en/of publicatie schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden voorgelegd op straffe van verval van enig recht.

17.2 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om een ingediende klacht conform artikel 17.2 zo goed mogelijk af te handelen.

17.3 Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de overige verplichtingen van de Cliƫnt.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor het niet, onjuist of gedeeltelijk onjuist uitvoeren van de opdracht indien en voor zover dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

18.2 De Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

18.3 Bij tekortkomingen in de prestatie van de zijde van de Opdrachtnemer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebreken die zijn ontstaan door schuld of toedoen van de Cliƫnt of derden waarvoor laatstgenoemde verantwoordelijk is of waarvan de Cliƫnt gebruik maakt.

18.4 De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Cliƫnt of derden voor de door of namens de Cliƫnt aan haar verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens of het onrechtmatig gebruik daarvan door de Cliƫnt.

18.5 De partijen sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische diensten van de Opdrachtnemer en van derden, zoals aanbieders, netwerkbeheerders of andere telecommunicatienetwerken. Dit geldt ook indien dit slechts heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van de opdracht.

18.6 Indien ā€“ met inachtneming van het voorgaande ā€“ de Opdrachtnemer te eniger tijd aansprakelijk is voor schade die de CliĆ«nt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door de Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.7 Schade waarvoor de Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de Cliƫnt de Opdrachtnemer hiervan binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan op de hoogte heeft gesteld, tenzij de Cliƫnt kan aantonen dat hij deze redelijkerwijs niet eerder heeft gemeld.

18.8 De Cliƫnt vrijwaart de Opdrachtnemer tegen de aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19: Overmacht

19.1 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle externe oorzaken, voorzien of onvoorzien, waar de Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, maar waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan; een staking, buitensporig ziekteverzuim van personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij door de Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, over voldoende gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, of het ontbreken van voldoende medewerking van de Cliƫnt.

19.2 In geval van overmacht is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of deze te ontbinden of de opdracht te annuleren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de Cliƫnt. In dat geval is de Opdrachtnemer verplicht de Cliƫnt hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

19.3 Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht haar verplichtingen gedeeltelijk kan nakomen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren. De Cliƫnt is verplicht deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20: Specifieke Bepalingen Met Betrekking Tot Zoekmachinemarketing

20.1 Met betrekking tot het product Zoekmachinemarketing behoudt de Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: De Opdrachtnemer zal trachten de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Voor het product Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het doel een kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte (of anders overeengekomen) zoekmachines te behalen. De Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting voor de absolute score en het streven zal zijn om indien mogelijk een top 10 positie te behalen.
De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in geval van woorden die moeilijk te positioneren zijn, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine als gevolg van technische aspecten of specificaties van de website of technische onvolkomenheden of het niet naleven van en/of opvolgen van het gegeven advies door de opdrachtgever. (statistische) gegevens (indicaties) verstrekt door of namens de Opdrachtnemer zijn altijd indicatief tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Cliƫnt kan aan deze gegevens geen rechten ontlenen. Zowel voor Zoekmachineoptimalisatie (SEO) als Zoekmachineadverteren (SEA) geldt dan ook een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

20.2 In artikel 16 is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten in werk verricht door derden, met name Google en Overture (Yahoo Company).

Artikel 21: Slotbepalingen

21.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen.

21.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Cliƫnt zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

21.3 In afwijking van artikel 21.2 heeft de Opdrachtnemer het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de Cliƫnt bekendgemaakt en treden dertig (30) dagen na de bekendmaking in werking, tenzij een andere datum is aangegeven.

21.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. In dat geval heeft de Opdrachtnemer het recht een bepaling te vervangen ā€“ die niet onredelijk bezwarend is voor de CliĆ«nt ā€“ die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de nietige bepaling.

21.5 Indien deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen uit de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst.

Artikel 22: Toepasselijk Recht en Forumkeuze

22.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en daaruit of in verband daarmee voortvloeiende verplichtingen worden uitsluitend beheerst door het toepasselijke Nederlandse recht.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de in het vorige lid bedoelde overeenkomsten en verplichtingen en die aan de rechter worden voorgelegd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft echter het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Cliƫnt.

Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies om de webervaring te verbeteren.